Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz: 8:30 - 17:00

Koszyk: 0,00 PLN
0 przedmiotów
pokaż koszyk

REGULAMIN PROMOCJI „ZGARNIJ TYSIAKA” 11-09-2008

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany niniejszym regulaminem program promocji prowadzony jest pod nazwą „Zgarnij TYSIAKA” (zwany „PROGRAMEM”) i ma charakter ogólnopolski.2. Czas trwania promocji - od dnia 15 września 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.3. Organizatorem Programu jest spółka Electronic International Commerce Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie, ul. Łuki Wielkie 3/5, 02–434 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117595, zwana dalej „ORGANIZATOREM”.4. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawyz 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.5. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.7. Celem Programu jest promocja dostępnych w Rzeczypospolitej Polskiej amplitunerów TX-NR905 marki ONKYO – zwanych dalej: „AMPLITUNERAMI”.8. Uczestnikami Programu mogą być:• pełnoletnie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającejna dystrybucji sprzętu elektronicznego (RTV/AGD),• osoby prawne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji sprzętu elektronicznego (RTV/AGD),• instytucje pożytku publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji sprzętu elektronicznego (RTV/AGD),• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które nie prowadzą działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji sprzętu elektronicznego (RTV/AGD), zwane dalej łącznie: „UCZESTNIKAMI PROMOCJI”.9. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w PROGRAMIE uzależnione jest od zakupu AMPLITUNERA TX-NR905 marki ONKYO. PROGRAMEM objęte są AMPLTUNERY zakupione przez UCZESTNIKÓW PROMOCJI w okresie od dnia 15 września 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r. w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oraz w sklepach internetowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), należących do ORGANIZATORA lub Autoryzowanych Dystrybutorów EIC i wyłącznie w odniesieniu do produktu wprowadzonego na rynek polski przez ORGANIZATORA.ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU

10. Każdy Uczestnik Promocji, który zakupi AMPLITUNER w okresie od 15 września 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., otrzymuje w miejscu dokonania zakupu od ORGANIZATORA voucher o wartości 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych), na warunkach określonych w punktach 8 i 9 niniejszego regulaminu (zwany dalej: „VOUCHEREM”), objęty ceną sprzedaży AMPLITUNERA.11. VOUCHER opiewający na wartość 1000 zł ( słownie jeden tysiąc złotych) można wykorzystać na zakup odtwarzacza BlueRay marki ONKYO o symbolu DV-BD606. Uprawnia on do uzyskania bonifikaty od ceny detalicznej w okresie od dnia 1 listopada 2008 do dnia 10 stycznia 2009 roku w podanej wartości nominalnej.12. Warunkiem uzyskania bonifikaty na zakup odtwarzacza BlueRay DV-BD606 jest potwierdzenie ceny zakupu AMPLITUNERA w kwocie 4999 zł brutto, uwidocznionej na fiskalnym dowodzie zakupu lub fakturze VAT.13. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu posiadania VOUCHERA należy dostarczyć do punktu sprzedaży objętego programem, VOUCHER z wypełnionymi danymi wraz z fiskalnym dowodem zakupu lub fakturą VAT oraz wypełnioną kartę gwarancyjną AMPLITUNERA. Dowód zakupu powinien bezwzględnie zawierać czytelne informacje o:• dacie zakupu,• modelu Amplitunera,• nazwie sprzedawcy/sklepu,14. VOUCHER zachowuje ważność jedynie w miejscu zakupu AMPLITUNERA.15. Uczestnik nie będzie uprawniony do korzystania ze świadczeń wynikających z uprawnień z tytułu VOUCHERA, w przypadku gdy cena zakupu potwierdzona na dokumencie sprzedaży którym jest fiskalny dowód zakupu lub faktura VAT będzie niższa od kwoty 4999 zł brutto.16. Uzyskanie VOUCHERA jest wyłącznie powiązane z zakupem amplitunera ONKYO o symbolu TX-NR 905.17. Z VOUCHERA nie mogą korzystać podmioty trudniące się działalnością dotyczącą sprzętu elektronicznego, w tym dystrybutorzy sprzętu elektronicznego.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

18. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników PROGRAMU jest Spółka Electronic International Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łuki Wielkie 3/5, 02–434 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117595. Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROGRAMU będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu.19. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.POSTęPOWANIE REKLAMACYJNE

20. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora – Spółki Electronic International Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łuki Wielkie 3/5, 02–434 Warszawa.21. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie UCZESTNIKOWI PROGRAMU, przez cały okres obowiązywania VOUCHERÓW oraz przez 7 dni po zakończeniu akcji promocyjnej. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.22. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w PROGRAMIE jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.23. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.24. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o ww. decyzji listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.POSTANOWIENIA KOńCOWE

25. Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze głównym Organizatora pod adresem: Electronic International Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łuki Wielkie 3/5, 02–434 Warszawa, oraz na stronie internetowej www.eic.com.pl .26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z UCZESTNIKAMI PROMOCJI wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za działania poczty oraz operatorów telekomunikacyjnych.27. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.

kino domowe hi-fi